مزاياي خريد اشتراك

==================

۱ – مشاركت در دريافت سود حداكثري در فروش محصولات فروشنده تا ۹۰ % .

۲ – امكان دسترسي به فضاي بيشتر جهت بارگذاري محصولات علمي تا ۲۰۰ فايل .

۳ – ارسال مشخصات و صورتحساب به ايميل شما.

۴ – پاسخ دهي سريعتر به مشكلات شما درصورت عضويت برنزي به بالا.

۵ – ارائه محصولات شما در فروشگاه هاي مختلف دانشگاهي جهت فروش بيشتر درصورت عضويت نقره اي به بالا  .