بخش گرافیک

در این قسمت مواردی همچون گرافیک کامپیوتری و گرافیک دستی مورد توجه قرارخواهد گرفت .

بخش طراحی

در این قسمت مواردی همچون طراحی با مداد ، قلم و غیره  مورد توجه قرارخواهد گرفت .

بخش نقاشی

در این قسمت مواردی همچون نقاشی با قلم ، نقاشی آبرنگ ، نقاشی با رنگ روغن مورد توجه قرارخواهد گرفت .