بخش مدیریت

در این بخش سعی بر آن است که بتوان در راستای دوره های بهروری مدیریت از اساتید و روش های نوین جهت آموزش و بهره برداری استفاده نمود از مهمترین دوره های آموزشی ، دوره MBA,DBA می باشد.

بخش محاسبات

در این بخش سعی بر آن است که بتوان با استفاده از نرم افزارهای آماری  همچون Spss, Topsis,EXpert Choice ,..  نمونه های آماری را محاسبه و آشکار نمود.