خرید اعتبار ( فروشگاه های VIP )

عضويت طلايي

كاربر گرامی ، با خرید حق اشتراک ماهانه

  فقط  ۵۰  هزار تومان

مشترك طلايي شوید و از امتیازات اين اشتراك

  بهره مند گردید.

با عضویت طلايي، شما قادر خواهید بود تا ۶۰ محصول را بارگذاری نموده و از سود فروش آن بهره مند گرديد.

عضويت نقره اي

كاربر گرامی ، با خرید حق اشتراک ماهانه

  فقط  ۲۰ هزار تومان

مشترك نقره اي شوید و از امتیازات اين اشتراك

  بهره مند گردید.

با عضویت نقره اي، شما قادر خواهید بود تا ۳۰ محصول را بارگذاری نموده و از سود فروش آن بهره مند گرديد.

عضويت برنزي

كاربر گرامی ، با خرید حق اشتراک ماهانه

  فقط  ۱۰  هزار تومان

مشترك برنزي شوید و از امتیازات اين اشتراك

  بهره مند گردید.

با عضویت برنزي، شما قادر خواهید بود تا ۱۵ محصول را بارگذاری نموده و از سود فروش آن بهره مند گرديد.

عضويت پلاتينيوم

P3

كاربر گرامی ، با خرید حق اشتراک ماهانه

  فقط  ۱۵۰ هزار تومان

مشترك (پلاتينيوم -P3) شوید و از امتیازات اين اشتراك

  بهره مند گردید.

با اين عضویت، شما قادر خواهید بود تا ۲۰۰ محصول را بارگذاری نموده و از سود فروش آن بهره مند گرديد.

عضويت پلاتينيوم

P2

كاربر گرامی ، با خرید حق اشتراک ماهانه

  فقط  ۱۲۰ هزار تومان

مشترك (پلاتينيوم -P2) شوید و از امتیازات اين اشتراك

  بهره مند گردید.

با اين عضویت، شما قادر خواهید بود تا ۱۵۰ محصولرا بارگذاری نموده و از سود فروش آن بهره مند گرديد.

عضويت پلاتينيوم

P1

كاربر گرامی ، با خرید حق اشتراک ماهانه

  فقط  ۱۰۰ هزار تومان

مشترك (پلاتينيوم -P1) شوید و از امتیازات اين اشتراك

  بهره مند گردید.

با اين عضویت، شما قادر خواهید بود تا ۱۲۰ محصولرا بارگذاری نموده و از سود فروش آن بهره مند گرديد.